Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti.
(kitajski pregovor)

 happy_kids

Vpis v prvi razred

 Vpis v 1. razred poteka vsako leto v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Pogoji za vpis

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili starost 6 let. V mesecu februarju 2021 bomo tako vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015, za naslednje šolsko leto. Starši boste obveščeni z vabilom po pošti.

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Ugotavljanje pripravljenosti

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno

Odložitev šolanja

Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Šolski okoliš

Starši vpišejo otroka v javno ali zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.
V primeru, da želite starši otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš, obvezno vpišite otroka pri nas.
Na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razlog za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite otoka vpisati v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k vpisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Učenci s posebnimi potrebami

Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno prebiva, razen če ta šola ne izpolnjuje pogojev in je zaradi tega otroku s pravnomočno odločbo o usmeritvi, ki jo izda ZRSŠ, določena druga ustrezna šola.

Povzeto po Zakonu o osnovni šoli. Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. L. RS, št. 81/06, spremembe in dopolnitve Ur. L. RS, št. 102/07).

Skupno 153 obiskov, današnjih obiskov 1