ORGANI UPRAVLJANJA

Pedagoški vodja in posvetovalni organ šole je ravnateljica. Poleg ravnateljice sta organa šole tudi Svet šole in Svet staršev.

Svet šole sestavlja 11 članov: trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov šole. Člani Sveta šole so do novih volitev: Milena Mendaš, Marko Vidrih, Metka Hodnik, Janja Koren, Nada Jeseničnik Krajnc, Nataša Ferarič, Jernej Bobek, Milena Jamer, Gregor Javornik, Renata Sešel, Suzana Kranjec Lebič.

Predsednica Sveta šole je Milena Jamer.

Svet staršev sestavljajo po en predstavnik staršev iz vsakega posameznega oddelka. Člani Sveta staršev so: Tanja Razbornik, Julija Širnik, Maja Črešnik, Petra Barth, Janja Koren, Silva Krivec, Nada Jeseničnik Krajnc, Nataša Ferarič, Matjaž Sedeljšak, Branka Petković, Štefka Laznik Žvikart.

Predsednica Sveta staršev je Nataša Ferarič.

 

STROKOVNI ORGANI

Strokovni organi šole so:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • razredniki,
  • strokovni aktivi.

Naloge, obveznosti in pravice strokovnih organov šole opredeljuje Zakon o osnovni šoli.