Dragi učenke in učenci, spoštovani starši!

Na spletni stani šole je objavljena publikacija naše šole za šolsko leto 2017/18. V pisni obliki je predstavitev dosegljiva v tajništvu šole v poslovnem času šole. Predstavljamo osnovne informacije o naši šoli, organizacijo in načrt dela ter obvezni in razširjeni program. Našli boste tudi osnovne podatke o učencih in delavcih šole, hkrati je publikacija vodnik skozi šolski koledar.

V predstavitvi so objavljeni Hišni red, Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda OŠ Šentjanž pri Dravogradu,  Pravila o šolski prehrani ter Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti. Pravila v internih aktih šole so obvezujoča in se moramo po njih ravnati vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa na naši šoli.

Na naši šoli bomo tudi letos sodelovali na tekmovanjih in izvajali številne šolske, državne in evropske projekte.

V tem šolskem letu je na naši šoli novost uvedba prvega tujega jezika – angleščine v 3. razred; poučuje se  kot obvezni predmet.

Na šoli se bomo trudili, da bomo poleg pouka kvalitetno izvedli tudi razširjen program, ki ga vsako leto popestrimo še z raznimi tabori in drugimi zanimivimi dejavnostmi za učence.

Pestra ponudba interesnih dejavnosti omogoča, da lahko vsak učenec zase najde najustreznejšo obliko preživljanja prostega časa. Želimo, da bi bil vsak učenec vključen vsaj v eno interesno oziroma obšolsko dejavnost.

Vzpodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti, kreativnosti in samostojnosti je med procesom poučevanja pomembna naloga učiteljev. Vzpodbudno, prijazno učno okolje, kjer se procesi odvijajo ob organizacijski pomoči sodobnih didaktičnih oblik, zagotavlja trajno znanje in razvoj sposobnosti sintetiziranja in analiziranja pridobljenih znanj.

Upam, da se boste tudi v tem šolskem letu starši aktivno vključevali v naše dejavnosti ter redno sodelovali s šolo, saj bomo lahko le na ta način dosegli zastavljene cilje na vzgojnem in izobraževalnem področju. Da bomo na vzgojnem področju čim bolj uspešni, bomo organizirali zanimive roditeljske sestanke s priznanimi strokovnjaki, za učence pa delavnice.

Vsi si želimo, da bi pedagoško delo na šoli potekalo v miru in da bomo uspešno zaključili z realizacijo zastavljenih ciljev tudi to šolsko leto.

Vsem želim uspešno šolsko leto.

 

 

 Ravnateljica Dragica JURJEC