Vsak otrok hodi v šolo. Čisto vsak. Eni po gladki, ravni poti, drugi po ozki in vijugasti, brez kamnov pa ni nobene. Toda med kamni so razlike, v velikosti in v tem, kako gosto so nasuti. Prav tako med otroki: enim je kamenček v zabavo, ovira, ob kateri se preizkušajo, drugim pa skala, pod katero omagajo. Šole, ki bi nastlala ravno pravšnje kamne za vsakogar, ni in je ne bo.

                                                                                                     (Marja Strojin)
kids rainbow
Otroci s posebnimi potrebami

Pri svojem delu v osnovni šoli namenimo posebno skrb tistim otrokom, ki so na svoji šolski poti naleteli na malo večje kamne ali pa celo skale.

Velikokrat naletimo pri svojem delu na otroke, ki imajo pri šolskem delu in usvajanju znanja velike težave. Nekateri slabo brejo, drugi imajo težave pri pisanju, nekateri nimajo razvitih številskih predstav, imajo težave s pozornostjo in koncentracijo, so neorganizirani, imajo govorne in jezikovne težave …

Večino takšnih otrok zaznamo kot otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.

Med otroke s posebnimi potrebami štejemo:

 • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni otroci,
 • gibalno ovirani otroci,
 • dolgotrajno bolni otroci,
 • otroci z avtističnimi motnjami in
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Ti otroci po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

V devetletni program osnovne šole se v skladu z zakonom vključujejo tisti učenci s posebnimi potrebami, ki lahko glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja oz. ovire dosegajo standarde osnovnošolskega programa ob ustrezni prilagoditvi organizacije, načina preverjanja znanja, napredovanja in časovne razporeditve pouka ter ob dodatni strokovni pomoči.

Osnovno šolo torej obiskujejo otroci, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Za učence, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni na našo šolo, strokovna skupina izdela individualizirani program, v skladu s katerim s strokovnim mnenjem določi prilagoditve in program dela.

Izvajanje dodatne strokovne pomoči je timsko delo, ki zahteva vzajemno in kontinuirano sodelovanje med učitelji, izvajalci dodatne strokovne pomoči, starši in drugimi strokovnjaki, ki otroka obravnavajo tudi zunaj šole.

Zakonodaja o šolanju in usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

 • Zakon o osnovni šoli,
 • Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
 • Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami,
 • Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu.

 

Ne gre za en velikanski korak.
Gre za veliko drobnih korakov.
(Peter A. Cohen)  

Skupno 491 obiskov, današnjih obiskov 1