VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNE ŠOLE ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda  OSNOVNA ŠOLA ŠENTJANŽ PRI  DRAVOGRADU

 Šentjanž pri Dravogradu 88

 2373  Šentjanž pri Dravogradu

Tel.: 02 8786666

Odgovorna uradna oseba Dragica JURJEC

ravnateljica

Datum objave kataloga Oktober 2007
Datum zadnje spremembe kataloga Januar 2009

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

a)       Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje

Priprava hrane

Prevoz učencev

b)      Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba Dragica JURJEC,
e-naslov: dragica.jurjec@guest.arnes.si

E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto

tel.: 02 8786668

c)       Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
Državni predpisi Povezava na državni register predpisov
Predpisi lokalnih skupnosti
Notranji predpisi V pripravi

d)      Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov Povezava na državni register predpisov

e)       Seznam strateških in programskih dokumentov urejenih po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov Letni delovni načrt 2008/2009

Šolski koledar 2008/2009

Publikacija 2008/2009

f)        Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov /

g)       Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Seznam javnih evidenc Preusmeritev na sezname evidenc na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

h)      Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Drugih informatiziranih zbirk podatkov /

i)        Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov /