HIŠNI RED OŠ ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

 

I. PRISTOJNOST

1.1. S tem hišnim redom se določijo območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, poslovni čas in uradne ure, uporaba šolskega prostora in organizacija nadzora, ukrepi za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda in čistoče ter drugo.

II. SPLOŠNA NAČELA

2.1. Učenci, delavci šole, starši in obiskovalci so dolžni upoštevati pravila o Hišnem redu.
Nespoštovanje pravil pomeni kršenje pravil in odgovorni delavci lahko izvedejo nujne ukrepe in sankcije, ki bodo zagotovile vzpostavitev normalne situacije.
2.2. Učenci so dolžni upoštevati navodila in opozorila učiteljev, ostalih delavcev šole in dežurnih učencev.
2.3. Učenci, delavci šole, starši in obiskovalci morajo vedno ravnati tako, da je zagotovljena varnost oseb in imetja tako v šolskih prostorih kot na zunanjih šolskih površinah.
Psihično in fizično nasilje nad komerkoli ni dovoljeno.

III. ŠOLSKI PROSTOR

Šolski prostori so:
– vsi prostori v zgradbi šole in telovadnici,
– zunanje šolske površine: zelenica, dohodi do šole, površine ob šoli
– šolsko igrišče.

IV. POSLOVNI ČAS

– Poslovni čas šole: od 6.00 do 19.00,
– Tajništvo: od 6.00 do 14.00,
– Pouk: od 7.30 do 14.40 po urniku v prostorih šole in telovadnice,
– Jutranje varstvo: od 6.20, podaljšano bivanje do 15.30,
– Interesne in druge dejavnosti učencev ter sodelovanje učiteljev s starši in delo strokovnih organov šole po LDN v popoldanskem času ,
– Zunanji uporabniki koristijo prostore telovadnice od 14.00 do 22.30 po urniku.

V. URADNE URE

– Tajništvo in računovodstvo od 8.00 do 12.00,
– Šolska svetovalna služba v skladu z urnikom, po predhodnem dogovoru,
– Učitelji – govorilne ure po urniku govorilnih ur dopoldan in popoldan ali po dogovoru v času izven pouka,
– Ravnateljica od 7.30 do 14.30 po predhodnem dogovoru.

VI. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA

– v dopoldanskem času uporabljajo šolske prostore in površine za potrebe pouka in drugih dejavnosti učenci in delavci šole ter vrtec Dravograd − enota Šentjanž;
– v popoldanskem času uporabljajo šolske prostore in površine še razna društva in organizacije, športni klubi, glasbeno izobraževanje in drugi najemniki prostorov – po pogodbi.
Evidenca uporabnikov se vodi v tajništvu šole.

VII. ORGANIZACIJA NADZORA

7.1 Nadzor nad objekti šole:
Šola je tehnično varovana z alarmnim sistemom, ki je vključen v
času, ko na šoli in v telovadnici ni dejavnosti.
7.2 Za nadzor v času pouka in drugih dejavnosti so odgovorni vsi strokovni in drugi delavci šole.
7.3 Nadzor nad uporabniki telovadnice v popoldanskem času izvaja hišnik.
7.4 Za nadzor ostalih uporabnikov prostorov v popoldanskem času odgovarja mentor oz. najemnik prostorov.

VIII. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

– VARNE POTI – prometnovarnostni načrt
– POŽARNA VARNOST (evakuacijski in požarni načrt)
– VARSTVO VOZAČEV
– SPREMSTVO UČITELJEV

Vzgojno-izobraževalno delo poteka v učilnicah in prostorih, ki jih določi vodstvo šole. Poteka lahko tudi v obliki športnih dni, ekskurzij, potovanj, srečanj, naravoslovnih tednov in »šol v naravi«, sodelovanj na raznih prireditvah, kolonijah, tekmovanjih … izven šolskih prostorov.

Za varnost skrbijo učitelji spremljevalci po normativih MIZŠ.

Takoj po končanem pouku in ostalih šolskih obveznostih učenci odidejo domov, v knjižnico ali v oddelek varstva vozačev. Nenadzorovano zadrževanje v šolskih prostorih in okolici šole je prepovedano.
Starši, ki spremljajo učence, jih odložijo in počakajo pred šolo ali v garderobi šole.
Izjemoma lahko starši pridejo po otroke v učilnico, če so vključeni v OPB.
V telovadnico lahko vstopajo učenci le v spremstvu učiteljev ali mentorjev dejavnosti.

DEŽURSTVO

Dežurni učitelji in dežurni učenci imajo med opravljanjem dežurstva posebna pooblastila in odgovornosti, saj skrbijo za nemoteno delo in varnost na šoli. Vsi učenci morajo upoštevati njihova navodila.

8.1 DEŽURSTVO UČITELJEV

8.1.1 Dežurstvo pred poukom (od 7.00 do 7.25) opravlja v pritličju en učitelj, vsaj trije učitelji so dežurni med petnajst minutnima odmoroma na hodnikih in v jedilnici ter v času kosila v jedilnici šole (razpored dežurstva učiteljev pripravi ravnateljica).
8.1.2 Glavne naloge dežurnih učiteljev so: spremljanje in usmerjanje dela dežurnih učencev, nadzor upoštevanja Pravil šolskega reda in Hišnega reda ter sprotno ukrepanje, spremljanje poteka malice in kosila, nadzor nad odhajanjem učencev po končanem pouku in druge naloge po navodilu ravnateljice.

8.2 DEŽURSTVO UČENCEV

8.2.1 Dežurstvo v pritličju ob vhodu v šolo opravlja vsak dan en učenec predmetne stopnje po razporedu, ki ga pripravi razrednik, ki učence tudi podrobno seznani z nalogami dežurnega učenca.
8.2.2 Razrednik lahko prepove opravljati dežurstvo učencem, ki imajo slabe ocene, ki veliko izostajajo od pouka in če kršijo Pravil šolskega reda in Hišni red.
8.2.3 Dežurni učenec ima sedež v pritličju šole ob vhodu in opravlja dežurstvo od 7.25 do 13.50. Morebitne zamenjave so možne le v dogovoru z vodstvom šole, razrednikom ali dežurnim učiteljem.
8.2.4 Zaradi prepoznavnosti nosi dežurni učenec priponko z napisom “DEŽURNI UČENEC”.
8.2.5 Dežurni učenec se mora udeleževati napovedanih oblik ocenjevanja znanja.
8.2.6 Dežurni učenec dvigne pred začetkom opravljanja dežurstva v tajništvu priponko in evidenčni list za dežurstvo ter po končanem dežurstvu vse v tajništvo tudi vrne.
8.2.7 Naloge dežurnega učenca v avli šole so: sprejemanje obiskovalcev in spremljanje do mesta obiska, popis podatkov in dajanje informacij obiskovalcem, kontrola ugašanja luči, skrb za urejenost garderob in dežurnega prostora, beleženje nepravilnosti in kršitev hišnega reda ter opravljanje drugih nalog po naročilu dežurnega učitelja ali ravnateljice šole.
8.2.8 Dežurni učenec zapisuje v evidenčni list datum dežurstva, podatke o dežurnih učencih in učiteljih, posebnosti med dežurstvom ter ime in priimek zunanjega obiskovalca in namen prihoda v šolo.
8.2.9 O kršitvah šolskih pravil in hišnega reda mora dežurni učenec takoj obvestiti dežurnega učitelja ali drugega najbližjega delavca šole.

8.3 DEŽURSTVO V ODDELČNI SKUPNOSTI

8.3.1 Učenci so dežurni tudi v oddelčni skupnosti. Razrednik za teden dni vnaprej določi po dva učenca − reditelja, ki opravljata naloge en teden. Ob odsotnosti enega reditelja opravlja vse naloge drugi reditelj.
8.3.2 Reditelja zadnja zapustita učilnico in pregledata, če je čista in primerno urejena.
8.3.3 Naloge rediteljev so:
– obveščanje učiteljev o manjkajočih učencih,
– skrb za očiščeno tablo in urejene druge pripomočke (zemljevidi, učbeniki, krede …),
– skrb za pripravo učnih pripomočkov po naročilu učitelja,
– poročanje o poškodbah opreme,
– obveščanje učitelja oz. razrednika in ŠSS o nasilju med učenci,
– obveščanje o manjkajočih učiteljih – če učitelja 5 minut po začetku ure ni k pouku, mora reditelj to sporočiti v tajništvu ali ravnateljici,
– po potrebi prihajanje v zbornico in iskanje informacij ter opravljanje administrativnih nalog v poslovnih prostorih šole.

IX. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

9.1 Učenci in delavci šole ter zunanji mentorji so dolžni vzdrževati urejenost šolskih prostorov. Skrbeti morajo, da namerno ne povzročajo poškodb, nereda in umazanije. Povzročeno škodo morajo poravnati, umazanijo in nered pa počistiti.
9.2 Odpadke, ki nastajajo pri delu, je potrebno sproti odstranjevati v koš, razlite tekočine pa pobrisati.
9.3 Učitelj ob koncu ure poskrbi, da so učni pripomočki in igrače ter športni rekviziti ob koncu ure pospravljeni v omarah ali drugih prostorih.
9.4 Učenci skrbijo za čistočo v sanitarijah in racionalno uporabljajo papirnate brisače in toaletni papir.
9.5 Učenci ne smejo uničevati in onesnaževati okolice šole, ograje, igral, klopi in fasade šole.
9.6 Če na šolski zgradbi ali opremi nastanejo večje poškodbe, so učenci in delavci šole dolžni o tem obvestiti hišnika in ravnateljico.
9.7 Vsi učenci so dolžni čuvati svojo lastnino, lastnino drugih učencev in šolsko lastnino. Za vsako namerno poškodovanje lastnine bodo učenci kaznovani, starši pa bodo morali poravnati povzročeno škodo.
9.8 Ob prihodu v šolo se učenci preobujejo v šolske copate in pustijo vrhnja oblačila in čevlje v garderobnih omaricah. V šolskih prostorih, razen v telovadnici, učencem ni dovoljeno nositi športnih copat.
9.9 Učenci morajo v času pouka in drugih dejavnosti omarice zakleniti in varno shraniti ključ.
9.10 Če učenec ključ od garderobne omarice izgubi ali ga uniči, mora sam poskrbeti za novega.
9.11 Vsi učenci so dolžni skrbeti za urejenost garderobnih omaric, kjer puščajo obutev in oblačila.
9.12 Vsak učenec odgovarja za garderobno omarico, ki jo ob koncu šolskega leta odda čisto in nepoškodovano.

X. KONČNE DOLOČBE

Hišni red OŠ Šentjanž pri Dravogradu je obravnavala šolska skupnost učencev, učiteljski zbor in Svet staršev, sprejel pa ga je na predlog ravnateljice šole Svet šole na seji, dne 21. 8. 2008.

Neupoštevanje in kršenje pravil Hišnega reda se obravnava kot kršitve Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ, kjer so predvidene tudi kazni in vzgojni ukrepi. 

Ravnateljica šole:

Dragica JURJEC

Skupno 6 obiskov, današnjih obiskov 1