Dragi učenke in učenci, spoštovani starši!

Pred vami je publikacija naše šole za šolsko leto 2014/15. V pisni obliki je predstavitev dosegljiva v tajništvu šole v poslovnem času šole. Predstavljamo osnovne informacije o naši šoli, organizacijo in načrt dela ter obvezni in razširjeni program. Našli boste tudi osnovne podatke o učencih in delavcih šole, hkrati je publikacija vodnik skozi šolski koledar.

Pestra ponudba interesnih dejavnosti omogoča, da lahko vsak učenec zase najde najustreznejšo obliko preživljanja prostega časa. Želimo, da bi bil vsak učenec vključen vsaj v eno interesno oziroma obšolsko dejavnost.

V predstavitvi so objavljeni Hišni red, Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda OŠ Šentjanž pri Dravogradu, Pravila o šolski prehrani ter Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti. Pravila v internih aktih šole so obvezujoča in se moramo po njih ravnati vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa na naši šoli.

Na naši šoli bomo tudi letos izvajali strnjene oblike pouka (fleksibilni predmetnik) v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, sodelovali na tekmovanjih in izvajali številne šolske, državnem in evropske projekte.

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z elektronskim vodenjem šolske dokumentacije (dnevniki in redovalnice), kar ste starši spoznali že v preteklem šolskem letu.

Največja sprememba v tem šolskem letu je uvedba neobveznih izbirnih predmetov, in sicer v 4. razredu in v 7. razredu tuji jezik. Na naši šoli so učenci v obeh razredih izbrali kot neobvezni izbirni premet (NOP) nemščino, ki se izvaja po dve uri na teden. Na osnovi zakonodaje se v 7. razredu ne more več izvajati nemščina kot obvezni predmet, kot smo jo izvajali do sedaj.

Na šoli se bomo trudili, da bomo kljub varčevalnim ukrepom poleg pouka kvalitetno izvedli tudi razširjen program, ki ga vsako leto popestrimo še z raznimi tabori in drugimi zanimivimi dejavnostmi za učence.

Vzpodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti, kreativnosti in samostojnosti je med procesom poučevanja pomembna naloga učiteljev. Vzpodbudno, prijazno učno okolje, kjer se procesi odvijajo ob organizacijski pomoči sodobnih didaktičnih oblik, zagotavlja trajno znanje in razvoj sposobnosti sintetiziranja in analiziranja pridobljenih znanj.

Upam, da se boste tudi v tem šolskem letu starši aktivno vključevali v naše dejavnosti ter redno sodelovali s šolo, saj bomo lahko le na ta način dosegli zastavljene cilje na vzgojnem in izobraževalnem področju.

Vsi si želimo, da bi bili na naši poti učenja in poučevanja uspešni. Upam, da nam bo to uspelo tudi v tem šolskem letu.
Vsem želim mirno in uspešno šolsko leto 2014/15.

Ravnateljica

Skupno 14 obiskov, današnjih obiskov 1