VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA
OSNOVNE ŠOLE ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda

 OSNOVNA ŠOLA ŠENTJANŽ PRI  DRAVOGRADU

 

 Šentjanž pri Dravogradu 88

 2373  Šentjanž pri Dravogradu

Tel.: 02 8786666

Odgovorna uradna oseba

Marko HAVLE

 

ravnatelj

Datum objave kataloga Oktober 2007
Datum zadnje spremembe kataloga September 2021

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

a)       Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje

Priprava hrane

Prevoz učencev

b)      Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba

Marko HAVLE

e-naslov: marko.havle@os-sentjanz.si

E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto

tel.: 02 8786668

c)       Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Predpisi EU Register predpisov EU
Državni predpisi Povezava na državni register predpisov
Predpisi lokalnih skupnosti Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu
Notranji predpisi V pripravi

d)      Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov http://www.mizs.gov.si/

e)       Seznam strateških in programskih dokumentov urejenih po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov Letni delovni načrt

Šolski koledar

Publikacija

f)        Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov /

g)       Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Seznam javnih evidenc Preusmeritev na sezname evidenc na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

h)      Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Drugih informatiziranih zbirk podatkov /

i)        Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov /

j)        Upravni postopki in storitve

Postopki iz 60.a člena Zakona o osnovni šoli (postopki v zvezi z vpisom, prestopom, prešolanjem, odložitvijo šolanja, oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusom učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki)

Drugi postopki, v katerih se odloča o pravicah in obveznostih posameznega otroka

Postopki javnega naročanja

Postopki z zahtevo za dostop ali ponovno uporabo informacij javnega značaja

Postopki z zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

uradnih oseb, ki so v skladu z zakonom pooblaščene za vodenje upravnega postopka in odločanje v upravni zadevi.

k) Uradna oseba, pooblaščena za vodenje in odločanje v upravnem postopku:

Svetovalna delavka

Suzana KRANJEC LEBIČ

e-naslov: suzana.kranjec-lebic@os-sentjanz.si

tel.: 02 82 81 789

Skupno 669 obiskov, današnjih obiskov 1