PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI

OŠ ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

 I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa:

 • natančnejše postopke, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov,
 • čas in način odjave posameznega obroka,
 • ravnanje z neprevzetimi obroki,
 • načine seznanitve učencev in staršev.

II.  ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

2. člen

Šola organizira:

 • obvezno malico za vse učence,
 • kot dodatno ponudbo sadno malico, kosilo,
 • dietno prehrano.

Dietna prehrana

Šola organizira dietno prehrano v okviru svojih možnosti in v okviru možnih finančnih sredstev. Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na podlagi:

 • potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika.

Za vsako šolsko leto morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.


III. UPORABNIKI ŠOLSKE PREHRANE

 3. člen

Uporabniki šolske prehrane (v nadaljevanju: uporabniki) so:

 • učenci,
 • delavci šole,
 • delavci, ki dopolnjujejo delovno obvezo v šoli,
 • delavci, zaposleni po pogodbi,
 • študenti na obvezni praksi in pripravniki,
 • zunanji sodelavci in drugi uporabniki v okviru možnosti.

 IV. EVIDENTIRANJE, NADZOR NAD KORIŠČENJEM OBROKOV

 4. člen

Oseba, ki jo za to pooblasti ravnateljica, vodi dnevno evidenco o:

 • številu prijavljenih učencev,
 • številu prijav posameznega obroka,
 • številu odjav posameznega obroka,
 • številu prevzetih obrokov,
 • številu neprevzetih obrokov.

Nadzor nad koriščenjem obrokov opravlja organizator šolske prehrane.

 V. ČAS IN NAČIN PRIJAVE IN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA

 5. člen

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi (v nadaljevanju: starši) na obrazcu, ki ga predpiše minister. Posamezen obrok šolske prehrane se lahko odjavi.Odjavo šolskega obroka uredijo starši.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi dan pred odsotnostjo učenca v poslovnem času šole (v tajništvu do 14. ure) ali izjemoma isti dan do 8. ure na naslednje načine:

 • po telefonu v tajništvu šole na številko: (02) 87 86 666
 • osebno v tajništvu šole,
 • s pisnim obvestilom preko učenca.

Če starši naročenega posameznega obroka ne odjavijo do roka, določenega v tretjem odstavku tega člena, plačajo polno ceno malice in kosila za ta dan.

VI. RAVNANJE Z NEPREVZETIMI OBROKI

 6. člen

Obroke, ki s strani učencev niso bili prevzeti do časa razdelitve obrokov (malica do 10.20, kosilo do 13.05),šola brezplačno odstopi drugim učencem ali učencem v podaljšanem bivanju.

Neprevzetih obrokov ni dovoljeno pogrevati ali shranjevati. Potrebno jih je razdeliti in uporabiti v skladu s prejšnjim odstavkom ali odstraniti.

VII. NAČIN SEZNANITVE UČENCEV IN STARŠEV

 7. člen

Šola seznani učence in starše s Pravili šolske prehrane najkasneje do začetka šolskega leta na način, ki jim zagotavlja razumljivost, pravočasnost in dostopnost do informacij na govorilnih urah ali na uvodnem roditeljskem sestanku ali s pisnim obvestilom na spletni strani šole.

 VIII. UKREPI ZARADI NEPLAČEVANJA

 8. člen

Storitve se obračunajo in položnice pošljejo najkasneje do 10. v mesecu. Rok plačila je 15. v mesecu.

Opomin za neplačane storitve pošiljamo mesečno. Če starši ne poravnajo obveznosti tudi po osmih dneh od prejetega opomina, šola ukine možnost prehrane, nastali finančni dolg skupaj z nastalimi stroški pa izterja po pravni poti.

S starši, ki imajo večji dolg, poteka telefonska komunikacija (svetovalna služba), omogoči se jim odplačilo dolga na obroke.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 9. člen

Ta pravila začnejo veljati in se uporabljati z dnem sprejema na Svetu šole. Z dnem sprejema teh pravil prenehajo veljati Pravila šolske prehrane z dne 20. 7. 2010.

 

 

 

Skupno 372 obiskov, današnjih obiskov 1