Protokol je izvedbeni načrt za izvajanje programa šole in zajema organizacijo dela in zadolžitve vseh, ki bodo delali v prostorih šole.

Objavljamo izvleček protokola, s samo najnujnejšimi elementi.

Osnova za izdelavo protokola.

 • Okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-1/2021/10, z dne 20. 1. 2021, vključno s prilogami.
 • Poostrena higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARS-Co-V-2, Model C, z dne 13. 1. 2021, Nacionalni inštituta za javno zdravje (NIJZ).
 • Okrožnica Zavoda RS za šolstvo, št. 091-1/2021-1, z dne 20. 1. 2021, vključno s prilogama.
 • Okrožnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-1/2021/24, z dne 11. 2. 2021.
 • Okrožnica zavoda RS za šolstvo, št. 091-4/2021-1, z dne 12. 2. 2021.

Prosimo, da starši s protokolom v čim večji meri seznanite svoje otroke, za kar bodo v šoli poskrbeli tudi učitelji.

Protokol velja za učence[1], učitelje, ostale zaposlene, ki vstopajo v šolo.

Odgovorna in kontaktna oseba: Marko Havle, ravnatelj.

Kontaktni podatki: marko.havle@os-sentjanz.si, tel.: 028786668

I. ŠOLSKI PREVOZI

 • Glede prevoza učencev v šolo/domov priporočamo, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbijo starši.
 • Vozni red:
  • prihod v šolo – vozni red je nespremenjen,
  • odhod iz šole – vsak dan so prevozi po voznem redu v času od 13.10 do 13.30,
  • vozni red po relacijah je objavljen na spletni strani šole.
 • Učenci morajo na avtobusu uporabljati maske.
 • Pri vstopanju/izstopanju v/iz kombija (avtobusa) si učenci razkužijo roke.

 

II. JUTRANJE VARSTVO IN PODALJŠNO BIVANJE

 • Jutranje varstvo in podaljšano bivanje za učence od 1. do 3. razreda se izvajata po ustaljenem urniku.
 • Podaljšano bivanje za učence 4. in 5. razreda se izvaja do odhoda vozačev.

 

III. VSTOPANJE V ŠOLO

 • V šolo pridejo le popolnoma zdravi učenci in učitelji.
 • Ob vstopu v šolo učenci upoštevajo navodila dežurne osebe.
 • Učenci si ob vstopu v šolo nadenejo masko, ki jo priskrbite starši (pokrijejo si nosni in ustni predel), in razkužijo roke.
 • Učenci v stavbo vstopajo sami, brez staršev.
 • Pri hoji v učilnico, sanitarne prostore … je potrebno upoštevati talne označbe, ki označujejo ustrezno razdaljo med osebami na poti.

Vstop v šolo za učence:

 • 1. razreda skozi vhod bivšega vrtca (vhod A) od 6:20–8:15
 • 2. razreda skozi vhod devetletke (vhod B) do 7.30
 • 3. razreda skozi stranski vhod spodaj (vhod C) do 7.30
 • 4. in 5. razreda skozi stranski vhod spodaj (vhod C) do 7.30
 • 6., 7., 8., 9. razreda skozi glavni vhod (vhod D) do 7.30

 

IV. MATIČNA UČILNICA

 • Pouk poteka v oddelku oz. mehurčku.
 • Vsakemu oddelku je določena matična učilnica (kot na začetku šolskega leta), ki je učenci tudi med odmori ne zapuščajo.
 • Pouk nekaterih obveznih in neobveznih izbirnih predmetov se začasno izvaja na daljavo.
 • Skladno s priporočili NIJZ se izvajajo ure dodatne strokovne pomoči oziroma individualne in skupinske učne pomoči, vendar se pri tem učenci različnih oddelkov ne združujejo.
 • Dopolnilni in dodatni pouk se izvajata znotraj oddelka.
 • Nekateri izbirni predmeti se izvajajo v heterogenih skupinah ob upoštevanju strogih priporočil NIJZ, vključno z nošenjem mask.
 • V matični učilnici oz. v matičnem oddelku učencem nošenje maske ni potrebno, je pa nošenje maske obvezno v skupnih prostorih oz. izven matične učilnice, npr. pri vstopu v šolsko stavbo in na poti do svoje učilnice, na poti v sanitarije …
 • Izvajajo se le tiste interesne dejavnosti, ki jih lahko izpeljemo znotraj oddelka.

 

V. IZVAJANJE HIGIENSKIH UKREPOV

 • Vsi dosledno upoštevajo vsa higienska priporočila, na kar učence opozarjajo učitelji v učilnicah in piktogrami v učilnicah in skupnih prostorih (higiena kihanja, kašlja, pogosto umivanje rok, razkuževanje rok in površin, ohranjanje medsebojne razdalje, uporaba maske …).
 • Zaposleni so v šolskih prostorih dolžni nositi masko ves čas.
 • Učenci se ne zadržujejo pred sanitarnimi prostori, na hodnikih …
 • Učilnice se pogosto zračijo, za okvirno 5-10 min vsako uro, za kar skrbi učitelj, ki je v posamezni učilnici, in sicer pred poukom, med šolsko uro, ob koncu vsake šolske ure, med glavnim odmorom in po pouku, tako da se vsa okna odprejo na stežaj.
 • Zaradi pogostega zračenja učilnic priporočamo, da imajo učenci s seboj dodatna oblačila.

 

VI. PREHRANA

 • Vsi učenci imajo malico v svoji matični učilnici, tako da ne prihaja do mešanja učencev različnih oddelkov.
 • Pred jedjo si učenci temeljito umijejo roke in razkužijo mize, enako ravnajo po jedi.
 • Umivanje rok, razkuževanje miz usmerja in/ali vodi učitelj.
 • Vsi učenci imajo kosilo v jedilnici po razporedu, ki omogoča upoštevanje higienskih ukrepov.

 

VII. OB SUMU OKUŽBE

 • Ob učenčevem slabem počutju, ob znakih okužbe oziroma ob sumu okužbe učitelj učenca izolira od ostalih učencev v oddelku in o tem obvesti vodstvo šole.
 • Vodstvo šole ali učitelj o slabem počutju učenca telefonsko obvesti starše, ki pridejo po učenca.
 • Za nadaljnje postopke se učitelj obrne na vodstvo šole.
 • Nadaljnje informacije staršem posreduje ravnatelj ali od njega za to pooblaščena oseba.

 

VIII. KOMUNIKACIJA

 • Komunikacija med starši in učitelji poteka preko telefona in/ali video povezave.
 • Na enak načinpotekajo tudi govorilne ure in roditeljski sestanki.

[1] Zapis v moški slovnični obliki enakovredno velja za oba spola.

Skupno 158 obiskov, današnjih obiskov 1