NEMŠČINA

 

CILJI:

 • sporazumevalna jezikovna zmožnost učenca se udejanja z izvajanjem različnih sporazumevalnih jezikovnih dejavnosti in strategij (npr. gledanje filma ali risank, reševanje križank, igra vlog – telefonski pogovori, branje in razumevanje navodil;
 • razvijali bomo štiri jezikovne zmožnosti: govorno, slušno, pisno in bralno.

 


IZVAJANJE PREDMETA:

 • 2 uri na teden;
 • prostovoljno;​
 • obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu;​
 • se ocenjuje po Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja.​
 • 414 ur v šestih letih.

 

 

UČNE VSEBINE:

 • učne vsebine so ustrezne njihovi starosti ter se navezujejo na nejezikovne predmete v tem obdobju;
 • so raznolike, se nadgrajujejo ter se usklajujejo z vsebinami drugih predmetov v predmetniku, kot so npr. načini bivanja, vremenski pojavi, moj kraj, nakupovanje itd.
 • učenci razumejo najbolj pogosta navodila pri pouku;
 • zelo preprost opis osebe (ime, starost), opis predmetov (npr. v učilnici ) in kratka sporočila (npr. voščilo, pozdrav, preprosta vprašanja).
 • učenci razumejo pogosta poimenovanja (npr. šolski predmeti, dnevi v tednu) in navodila pri pouku ter kratke opise slik; znajo poiskati določeno informacijo (npr. urnik šolskih dejavnosti).
 • Učenci v pogovoru pozdravijo in odzdravijo ter se zahvalijo, črkujejo svoje ime in naslov;
 • odgovarjajo na vprašanja (npr. koliko je ura, kam so namenjeni) in postavljajo preprosta
 • vprašanja (npr. Kaj rad ješ? Kateri šport ti je všeč?).
 • učenci deklamirajo (recitirajo), zapojejo izštevanko ali pesem;
 • na preprost način predstavijo sebe in druge (ime, kraj bivanja, starost, telefonsko številko).
 • učenci prepišejo preproste besede in kratke povedi;
 • napišejo seznam (npr. spisek dnevnih dejavnosti).

 

 

 

 RAČUNALNIŠTVO

 

CILJI:

 • pridobivajo znanja, potrebna za celo življenje,
 • razvijajo sodobnemu življenju
 • prilagojen način razmišljanja,
 • spoznavajo strategije reševanja
  problemov,
 • razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini,
 • razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
 • krepijo pozitivno samopodobo,
 • izdelujejo igrice, zgodbe, animacije …
 • računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način in ne le za »izgubljanje časa«.

 

UČNE VSEBINE:

 • reševanje problemov,
 • algoritmi,
 • programi,
 • podatki,
 • komunikacija in storitve.

 

ZAKAJ IZBRATI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO?

Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo,  da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).

V nekaterih državah (Anglija, Avstralija, Estonija, Slovaška …) so računalništvo uvedli kot obvezni predmet v osnovnih šolah. V Sloveniji računalništvo ni obvezni predmet, učenci pa si z izbiro neobveznega izbirnega predmeta računalništvo vseeno lahko pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja.

Menimo, da je izbira predmeta računalništvo modra odločitev, ker bo pouk zabaven, ustvarjalen in koristen. V naslednjih letih se predvideva pomanjkanje  strokovnjakov s področja računalništva,  zato je lahko neobvezni izbirni predmet prvi korak na poti h kreativni in zanimivi zaposlitvi.

 

 


TEHNIKA

 

ZAKAJ IZBRATI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET TEHNIKA?

Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje že uveljavljeni učni predmet naravoslovje in tehnika v 4. razredu. Učencem omogoča poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s tehničnega področja in povezavo  z drugimi predmetnimi področji.

 

UČENCI BODO TAKO:

 • izdelovali preproste uporabne predmete iz papirja, lesa in umetnih snovi
 • sestavljali modele različnih strojev in naprav iz vsakdanjega življenja, pri čemer bodo   uporabljali  elemente zbirk  kot so lego, fischer tehnik  itd.
 • risali in brali tehnično dokumentacijo, ki je potrebna za izdelavo predmetov iz gradiv

 

IZVAJANJE PREDMETA:

Pouk izbirnega predmeta tehnika poteka  v tehnični učilnici, kjer je na voljo vso potrebno orodje, stroji, delovni in učni pripomočki. Prostor je ustrezno opremljen za varno praktično delo.

V izvedbo pouka se lahko vključi razne oglede, obiske mojstrov starih obrti, zbiranje podatkov in informacij na spletu itd.

Značilnost delovnega procesa pri tehniki zahteva daljši strnjen čas, zato je ustrezna združitev dveh šolskih ur v tako imenovane blok ure (90 min).

Učencem glede na zmožnosti in druge posebnosti diferenciramo pouk tehnike v vseh fazah:

načrtovanje izdelka, izvajanje dela, preverjanje znanja in ocenjevanje. Pri tem pa smo še posebej pozorni na specifične skupine in posameznike.

Še posebej je poskrbljeno za varnost pri delu, saj se le ta prepleta z vsemi sestavinami delovnega procesa in ni omejena la na neposredno varovanje učencev pri delu z orodji in stroji v šolski delavnici

Pri izbirnem predmetu tehnika preverjamo in ocenjujemo tri elemente, in sicer znanje, proces dela in rezultate dela.

Izvajalec predmeta je učitelj z znanji kot jih mora imeti učitelj tehnike in tehnologije v izobraževalnem programu osnovne šole.

 

 

 

Skupno 26 obiskov, današnjih obiskov 1