ZAPISNIK

6. redne seje upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Šentjanž pri Dravogradu, ki je bila v sredo, 25. 09.2013, ob 17. uri v zbornici OŠ Šentjanž pri Dravogradu.

 

Prisotni : Metka Hodnik, Jure Rek, Martina Ramšak, Sonja Zupanc, Branko Paradiž, Dragica,  Jurjec in Marjana Merčnik.

 

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
  2. Poročilo o pridobljenih sredstvih v šolskem letu 2012/13
  3. Razporeditev pridobljenih sredstev za šolsko leto 2012/13
  4. Načrt pridobivanja sredstev za šolsko leto 2013/14
  5. Predlogi in pobude.

 

K1) Zapisnik 5. seje smo soglasno potrdili.

 

K2 ) S poročilom o pridobljenih sredstvih v šolskem letu 2012/13 nas je seznanila Marjana Merčnik.

  1. V šolskem letu 2012/13 ( do vključno 25.09.2013 )  so v šolski sklad      prispevali sredstva :

– prispevek staršev  ( 8,00 € na učenca )                   920,00 €

– DPM (19.12.2012 )                                                     350,00 €

– Gospa Jordan Natalija (24.4.2013 )                          30,21 €

 

SKUPAJ :                                                                   1.300,21 €

 

Prav tako smo  v lanskem šolskem letu pridobili sredstva od  donatorjev in Občine, katera smo namensko porabili za pokrivanje prehrane socialno šibkim učencem:

–          OBČINA                    624,00 €

–          LIONS KLUB             350,00 €

–          DROBTINICA           282,40 €

–          KRAJEVNA SK.        100,00 €

–          PETROL                   200,00 €

–          ROTARY CLUB        500,00 €

 

SKUPAJ :                            2.056,40

K 3) Za fotokopiranje, papir, CD…  2,20 € na učenca je bilo zbranih 435,60 € in so bila sredstva  namensko porabljena za učence.

Znesek prihodkov od zbiralnih akcij učencev ( zbiranje papirja ) v šolskem letu 2012/13 do meseca julija 2013) je 810,10 €, kateri je bi namensko porabljen za letno in zimsko šolo v naravi ter CŠOD.

Tudi od sponzorjev, ki so nakazali sredstva  za  CŠOD , LŠVN in za zaključni izlet 9. r  smo namensko porabili za učence.

 

V šolskem letu  2012/13 smo iz razpoložljivih sredstev ( 2.473,99€ )  porabili za dve  predstavi 3.204,00 e € ( prevoz  in operna predstava v Ljubljani 2.598,00 € in izvedbo gledališke predstave 606,00 €) .

Prejeta sredstva od Občine  in sredstva donatorjev ( 2.056,40 € )  smo porabili za pokrivanje  stroškov prehrane  za socialno šibke učence, eni učenki smo pokrili naravoslovni dan v Poljčanah ( 50, 00 ) in enemu učencu plavalni tečaj ( 30,21 € ).

Dvema učencema smo plačali vstopnino na košarkarsko tekmo ( 24, 00 € ).

 

Ostanek  546,20 € prenesemo v šolsko leto 2013/14.

 

Sklep 1:

Razpoložljiva sredstva  (546,20  € ) sklada bi porabil za kulturne  prireditve v šolskem letu 2013/14. Prejeta sredstva  od Občine 648,00 € bi namenili socialno šibkim učencem.

 

 

K4) NAČRT PRIDOBIVANJA SREDSTEV:

-isti kot v šolskem letu 2012/13

 

Sklep 2: Prispevek staršev 8 € ( neobvezno ) s  položnico

Sklep 3:  Razredniki poberejo 2,20 € za fotokopiranje, papir, CD…

 

–   v finančni plan bomo vključili sredstva od  Občine( 2014 -78 otrok ) 648,00 €

in sredstva od DPM

 

 

K5 ) Predlogi in pobude :

Sredstva, za  katera zaprosimo različne delovne organizacije, nakažejo na šolski sklad.

 

Zapisala:  Sonja Zupanc

 

 

Skupno 13 obiskov, današnjih obiskov 1